دکستروز بریکس ۶۵ ، DE95

شربت دکستروز همان شربت گلوکز DE95 می باشد واز هیدرولیز آنزیمی نشاسته بدست می آید.

دسته: