نوشیدنی مالت گازدار

کاربرد شربت فروکتوز در نوشیدنی مالت گازدار