کیک

کاربرد محصول گلوکز ، فروکتوز و مالتودکسترین  در کیک