گلوتن مایع CSL

مایع حاصل از مرحله خیساندن ذرت یکی از محصولات جانبی فرآیند آسیاب مرطوب ذرت می باشد. دانه ذرت به مدت 48 ساعت در دمای 50 درجه سانتی گراد در آب حاوی so₂ خیسانده می شود که عصاره تغلیظ شده از این فرآیند گلوتن مایع یا (Corn Steep Liquor)  CSL نامیده می شود.