آدرس و راه های تماس با ما 

 

واحد فروش

مدیریت فروش :  آقای دکتر رامین مهر تلفن ۳۹-۳۷-۴۴۸۹۴۸۳۵(۰۲۱) داخلی ۲۰

  • کارشناس فروش فروکتوز و گلوکز : آقای عباسی- خانم احمدی ۳۹-۳۷-۴۴۸۹۴۸۳۵(۰۲۱) داخلی  ۱۷ و ۱۶ و شماره همراه ۰۹۳۵۱۱۹۸۹۴۸ و ۰۹۳۵۱۱۹۸۹۴۱
  • کارشناس فروش نشاسته و دکسترین صنعتی؛ آقای کاظم زاده ۳۹-۳۷-۴۴۸۹۴۸۳۵(۰۲۱) داخلی ۱۳ و شماره همراه ۰۹۳۵۲۱۰۵۸۶۹
  • کارشناس فروش مالتو دکسترین و نشاسته پری ژل؛ خانم هاشمی ۳۹-۳۷-۴۴۸۹۴۸۳۵(۰۲۱) داخلی ۲۲ و شماره همراه : ۰۹۳۵۱۱۹۸۹۴۱
  • کارشناس فروش محصولات فرعی(گلوتن، فیبر غنی شده، ذرت نیم کوب)؛آقای آقایی ۹-۴۵۳۳۴۱۲۶ (۰۲۶) داخلی۱۶۲ و همراه  ۰۹۳۵۲۱۰۷۶۸۹
  • کارشناس فروش کنسانتره و مکمل های دامی؛ آقای شاد ۹-۴۵۳۳۴۱۲۶ (۰۲۶) داخلی ۱۶۴ و همراه ۰۹۱۲۵۶۲۸۲۷۰
  • کارشناس فروش عرضه مستقیم ؛ آقای فتحی و همراه ۰۹۳۵۳۲۹۱۰۶۶
  • پشتیبانی فروش؛ ۹-۴۵۳۳۴۱۲۶ (۰۲۶) داخلی؛ ۱۶۳

واحد صادرات (Export)

مدیر صادرات؛ آقای دکتر منصوری؛ ۳۹-۳۷-۴۴۸۹۴۸۳۵(۰۲۱) داخلی ۱۲ موبایل : ۰۹۱۲۲۱۱۳۱۱۵

آدرس ایمیل: export@ffnab.com 

واحد بازرگانی

بازرگانی خارجی ۳۹-۳۷-۴۴۸۹۴۸۳۵(۰۲۱) داخلی ۱۸ و ۲۵

بازرگانی داخلی ۹-۴۵۳۳۴۱۲۶ (۰۲۶) داخلی ۱۵۰ الی ۱۵۴

واحد اداری

شماره تلفن ۹-۴۵۳۳۴۱۲۶ (۰۲۶) داخلی ۱۰۷

دبیرخانه

دفتر تهران ۴- ۴۶۰۱۰۶۶۱-۰۲۱ داخلی ۱۱ ؛ واتس آپ؛ ۰۹۰۱۱۰۷۷۸۶۱

کارخانه ۹-۴۵۳۳۴۱۲۶ (۰۲۶) داخلی ۱۳۵؛ واتس آپ ۰۲۶۴۵۳۳۴۱۲۸