آبمیوه و نوشیدنی

کاربرد محصول گلوکز ، نشاسته پری ژلاتینه ، فروکتوز  ، مالتو دکسترین در صنایع آبمیوه و نوشیدنی