باقلوا

کاربرد شربت  گلوکز و شربت فروکتوز  در باقلو