دکسترین سفید

دکسترین سفید پودری سفید مایل به کرم و یکی از مشتقات نشاسته است که از حلالیت در آب سرد به میزان تقریبی 40 الی 50درصد برخوردار می باشد.

دسته: