شیرهای طعم دار

کاربرد شربت گلوکز در شیر های طعم دار