فروکتوز ۳۰ (NFCS30)

شربت فروکتوز از تبدیل بخشی ازگلوکز به فروکتوز طی عبور از ستون های ایزومریزاسیون توسط آنزیم گلوکوایزومراز بدست می آید.   این شربت حدود 30 درصد فروکتوز  دارد  و مایعی شفاف، دارای مزه شیرین، بدون هیچ گونه طعم مزاحم می باشد.

دسته: