فیبر ذرت غنی شده G⁺

محصول جانبی آسیاب مرطوب ذرت می باشد و به نام پوسته پروتئینه ذرت نیز شناخته شده است. از اختلاط پوسته ذرت با CSL بدست می آید.