لبنیات

کاربرد شربت فروکتوز ، مالتودکسترین و نشاسته پری ژل در لبنیات