نان و شیرینی (بیکری)

کاربرد محصول گلوکز ، فروکنوز  ، مالتودکسترین  ، نشاسته پری ژلاتینه در نان و فراورده های نان