گلوتن ۶۰%

گلوتن ذرت، پروتئین دانه ذرت است که به صورت گرانول های نارنجی بوده و به هنگام نشاسته گیری از ذرت حاصل می شود.