اتانول

کاربرد شربت دکستروز   و شربت گلوکز در اتانول