سوپ

کاربرد مالتودکسترین و نشاسته پری ژلاتینه در سوپ