فروکتوز ۲۰ (NFCS20)

شربت فروکتوز از تبدیل بخشی ازگلوکز به فروکتوز طی عبور از ستون های ایزومریزاسیون توسط آنزیم گلوکوایزومراز بدست می آید.  این  نوع شربت حدود 20درصد فروکتوز دارد .   مایعی شفاف، دارای مزه شیرین، بدون هیچ گونه طعم مزاحم می باشد. این شربت حاوی مونو ساکاریدهای گلوکز ، فروکتوز و دی ساکارید مالتوز می باشد .

 

دسته: