فروکتوز ۴۲ (NFCS42)

شربت فروکتوز از تبدیل بخشی ازگلوکز به فروکتوز طی عبور از ستون های ایزومریزاسیون توسط آنزیم گلوکوایزومراز بدست می آید. مایعی شفاف، دارای مزه شیرین، بدون هیچ گونه طعم مزاحم می باشد.  این شربت حاوی  حدود 42 درصد فروکتوز  بوده ، مایعی شفاف، شیرین، بدون هیچ طعم مزاحم و کاربرد بیشتری نسبت به سایر شیرین کننده ها دارد.

دسته: