فروکتوز ۵۵ (NFCS55)

شربت فروکتوز از تبدیل بخشی ازگلوکز به فروکتوز طی عبور از ستون های ایزومریزاسیون توسط آنزیم گلوکوایزومراز بدست می آید. مایعی شفاف، دارای مزه شیرین، بدون هیچ گونه طعم مزاحم می باشد. خواص کاربردي بیشتری نسبت به سایر شیرین کننده ها دارد. شربت فروکتوز 55 حاوی مونو ساکاریدهای فروکتوز و گلوکز می باشد که براساس میزان محتوای فروکتوز  آن معرفی می شوند.

دسته: