فروکتوز ۱۰ (NFCS10)

شربت فروکتوز از تبدیل بخشی ازگلوکز به فروکتوز طی عبور از ستون های ایزومریزاسیون توسط آنزیم گلوکوایزومراز بدست می آید. مایعی شفاف، دارای مزه شیرین، بدون هیچ گونه طعم مزاحم می باشد. این شیرین کننده حاوی  حدود 10 درصد فروکتوز  می باشد که در میان تمامی شربت های فروکتوز کمترین مقدار شیرینی و بالاترین قوام را دارد.

دسته: